Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 26/11/2020 về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; thực hiện tốt chính sách pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ, chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng khó khăn, biên giới, phụ nữ khuyết tật, đơn thân; lãnh đạo, chỉ đạo Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội cấp mình; chỉ đạo công tác nhân sự đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định; bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp Hội phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ./.

 

Bích Diệp