Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

D:\TAI LIEU CU\Desktop\xh.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Kế hoạch 186/KH-UBND, ngày 27/11/2020).

 

Mục đích nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 121/2020/QH14 nhằm có giải pháp tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em;…

 

Theo đó, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện các nội dung như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 121/2020/ QH14. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em./.

 

Đỗ Hoạt