Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2030

D:\TAI LIEU CU\Desktop\2-1.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020).

 

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp (NN) giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển NN công nghệ cao, NN sạch, NN thông minh. Hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu, hàng hóa NN tập trung, quy mô lớn, các nông sản có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu...

 

Nghị quyết nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và định hướng phát triển vùng sản xuất hàng hóa. Thu hút, phát triển các doanh nghiệp “hạt nhân”, khuyến khích, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại. Xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển NN. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ thúc đẩy phát triển NN. Tuyên truyền vận động, đào tạo, tập huấn, năng lực quản trị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực NN.

 

Đỗ Hoạt