Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 6/10 đến ngày 12/10/2020)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021; Rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ; Rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2020;  Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn ODA; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão; Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.