Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Công văn số 1483/UBND-THNC, ngày 17/11/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn, lĩnh vực quản lý. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án và văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động trên.

 

Giao các sở, ngành xây dựng Chương trình/Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện 4 Chương trình công tác trọng tâm, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

 

Đỗ Hoạt