Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai việc cung cấp thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo địa phương

Ảnh minh họa

Để bảo đảm kịp thời kết nối, cập nhật đồng bộ dữ liệu của Hệ thống thông tin báo cáo địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương đối với 03 loại báo cáo: Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chế độ báo cáo tình hình xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; chủ động kết nối, cung cấp thông tin, số liệu thuộc trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị lên Hệ thống thông tin báo cáo địa phương bằng tài khoản đã được cấp; các thông tin, số liệu báo cáo phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Công văn số 4607/VP-THNC, ngày 10/11/2020)./.

 

Bích Diệp