Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 11/11/2020 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp bảo đảm hiệu quả, sâu rộng, kết hợp phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình và cấp trên trực tiếp (đối với cấp cơ sở); chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cấp, ngành, địa bàn, cơ quan, đơn vị. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trường hợp cần thiết thì đề nghị báo cáo viên cấp tỉnh hỗ trợ.

 

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; chủ động định hướng và theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

 

Thùy Linh