Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 1448/UBND-THNC, ngày 10/11/2020).

 

Ảnh minh hoạ

Các huyện, thành phố rà soát, báo cáo, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khoá XII và Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh, từ đó đề xuất phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP. Đồng thời, thực hiện xây dựng Đề án quy định số lượng Phó trưởng các phòng chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đảm bảo số lượng bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất thực hiện phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP.

 

Thùy Linh