Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản, (Công văn số 4367/VP-KT, ngày 28/10/2020).

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động xây dựng, phê duyệt kế hoạch, lồng ghép nhiệm vụ quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn vào kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản hằng năm để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7262/BNN-TCTS. Nội dung xây dựng“Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản”đã được quy định cụ thể tại Điều 9, Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản./.

 

Nguyễn Đức Thịnh