Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 27/10/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, quan tâm xây dựng, tổng kết, nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình điểm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong áp dụng các mô hình, biện pháp, cách thức PBGDPL mới, phù hợp, kết hợp PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, trị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về PBGDPL hiện hành, đồng thời hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL; tăng cường kiểm tra, giám sát, vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự giám sát của Nhân dân trong công tác PBGDPL./.

 

Quỳnh Anh