Skip to main content

Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên

UBND tỉnh quyết định công nhận Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên, địa chỉ: xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là điểm du lịch (Quyết định số: 2086/QĐ-UBND, ngày 14/10/2020).

 

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên (nguồn: baolangson.vn)

UBND xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là đơn vị tổ chức quản lý điểm du lịch. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý, khai thác; thực hiện quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên. UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo đơn vị quản lý điểm du lịch tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận; thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định./.

 

Hằng Chi