Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/9 đến ngày 05/10/2020)

Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương; Chỉ đạo triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng trái pháp luật; Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 1 năm học 2020-2021; Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn; Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.