Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (Công văn số 3862/VP-KGVX, ngày 23/9/2020).

 

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thực viện theo quy định tại Điều 50 Luật Thư viện và các nhiệm vụ khác có liên quan, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.

 

Tại Công văn số 3283/BVHTTDL-TV, ngày 8/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, tổ chức, đơm vị trực thuộc nội dung Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan; đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông, xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện thuộc quyền quản lý, chỉ đạo việc hiện đại hóa thư viện, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện, văn hóa đọc tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Thư viện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

 

Bích Diệp