Skip to main content

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ( Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND, ngày 23/9/2020).

 

Ảnh minh họa

Nguyên tắc tuyển dụng: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào số lượng, cơ cấu công chức theo quy định để làm cơ sở tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý chức danh công chức đối với từng đơn vị hành chính cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao; phải công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tuyển chọn người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức.

 

Phương thức, đối tượng tuyển dụng: Thực hiện xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự. Thực hiện thi tuyển đối với các chức danh công chức sau: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn), Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2020./.

 

Bích Diệp