Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133/UBND-KT, ngày 16/9/2020 về việc thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân địa phương về việc sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Nắm chắc tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp gắn với việc bảo đảm sinh kế và giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động. Phối hợp rà soát đất đai, cắm mốc ranh giới, phê duyệt phương án sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tiếp nhận diện tích đất giao về địa phương, không để đất vô chủ, tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật, sử dụng đất không hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

 

Các công ty Lâm nghiệp xây dựng phương án cụ thể xử lý dứt điểm tài sản trên đất (rừng của Công ty) trên các phần diện tích đất đã bàn giao về địa phương, rà soát phương án sử dụng đất được giao, được thuê, duy trì cơ chế khoán đối với hộ gia đình, cộng đồng đến hết chu kỳ khoán theo quy định của pháp luật. Nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm theo quy định./.

 

Khánh Ly