Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm (VTVL) và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Việc xác định VTVL và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị SNCL. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị SNCL. Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định, những VTVL không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm. Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị SNCL.

 

Căn cứ xác định VTVL gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị SNCL và mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, căn cứ để xác định số lượng người làm việc gồm: VTVL và khối lượng công việc thực tế tại từng VTVL của đơn vị SNCL. Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin. Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

 

Nghị định 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 quy định về VTVL trong đơn vị SNCL./.

 

Khánh Ly