Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 10/9/2020).

 

Ảnh minh họa (http://baochinhphu.vn)/

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung: Rà soát các văn bản, quy định không phù hợp, làm hạn chế việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để sửa đổi hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, hoàn thành trong năm 2020; rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu, tổng hợp danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; phân công một công chức làm đầu mối để phụ trách quản lý, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị khác trong nội bộ tỉnh (đầu mối cấp cơ quan, đơn vị về dữ liệu); rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng cơ sở dữ liệu trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình đang được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các cơ quan bên ngoài theo quy định; xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở./.

 

Bích Diệp