Skip to main content

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ra Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 11/9/2020). 

 

(Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Trưởng Ban Chỉ đạo)

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban Thường trực,  đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban.

 

Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài Nguyên và Môi trường, Y tế, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn.

 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Lạng Sơn. Chỉ  đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. Điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh./.

 

Hoàng Loan