Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Công văn số 3645/VP-KT, ngày 08/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng từng cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao vao trò, trách nhiệm của người đứng đầu tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1915-CV/TU ngày 26/8/2020 và Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhiệm vụ đã được giao cụ thể trong Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh , Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; đồng thời, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong điều kiện diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19./.

 

Bích Diệp