Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020 (Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 09/9/2020).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Trong tổng kết cần đánh giá nghiêm túc và làm rõ các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Đề án trong các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Đề án; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.

 

Cấp cơ sở tiến hành tổng kết xong trong tháng 9/2020. Cấp huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổng kết xong trong tháng 10/2020. Cấp tỉnh dự kiến tổng kết trong tháng 11/2020.

 

Thùy Linh