Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1908-CV/TU ngày 19/8/2020 của Tỉnh ủy

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1908-CV/TU ngày 19/8/2020 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Công văn số 1089/UBND-THNC, ngày 07/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1908-CV/TU của Tỉnh ủy; kết hợp triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị,  xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội có văn bản chỉ đạo nâng cao hiểu quả công tác PBGDPL cho hội viên, thành viên, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân, tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật./.

 

Bích Diệp