Skip to main content

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo xây dựng

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án tổ chức thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ( Công văn số 1061/UBND-KT, ngày 31/8/2020).

 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn. Tổ chức thực hiện đồng bộ, đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn.

 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trình UBND tỉnh ban hành các định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của địa phương. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh./.

 

Khánh Ly