Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ( Công văn số 3575/VP-KGVX, ngày 03/9/2020).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan theo thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

Tại Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo hướng dẫn, tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; ưu tiên bố trí nguồn lực để đảm bảo chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời lập và công khai trên Website đường dây nóng để Nhân dân phản ánh.

 

Bích Diệp