Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc (Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 31/8/2020).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gồm: tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 1364-KL/TU, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt và tranh chấp khiếu kiện về đất đai, đồi rừng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, dịch vụ y tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các chương trình, dự án, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

Thùy Linh