Skip to main content

Quy chế xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba, năm 2020

Hội đồng xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểutỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 vừa ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ ba, năm 2020 (Tại Quyết định số 28/QĐ-HĐXTV, ngày 05/8/2020).

 

Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định, có đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên và có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ 03 năm trở lên. Doanh nhân là các cá nhân giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc (hoặc Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc) doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ nhiệm Hợp tác xã.

 

Doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu được nhận Cúp và Giấy chứng nhận danh hiệu; có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng danh hiệu; được ưu tiên khi xét tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Đồng thời, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được./.

 

Bích Diệp