Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 (Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 04/8/2020).

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết; tổ chức khảo sát, tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, phát hiện, nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tiến hành đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết tại đơn vị bằng hình thức phù hợp, tổ chức tổng kết trước ngày 20/9/2020. Cấp tỉnh dự kiến tổng kết vào đầu tháng 10/2020.

 

Thùy Linh