Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (Công văn số 903/UBND-KT, ngày 30/7/2020).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tùy điều kiện, tình hình thực tế, tổ chức tổng kết Chương trình thông qua hình thức báo cáo hoặc tổ chức hội nghị. Nội dung bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 22/CTr-UBND về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020, kế hoạch triển khai Chương trình của cơ quan đơn vị, địa phương để phân tích đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đề ra; chỉ rõ những mặt được, chưa được từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất những chủ trương, cơ chế chính sách và giải pháp khả thi cho giai đoạn tiếp theo (2021-2025) phù hợp định hướng chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của địa phương. Thời gian hoàn thành, gửi báo cáo ttrước ngày 30/8/2020./.

 

Bích Diệp