Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chấn chỉnh việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, triệu tập

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, triệu tập, (Công văn số 897/UBND-THNC, ngày 29/7/2020).

 

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.

Ảnh minh họa

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chấp hành nghiêm túc chế độ dự họp theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Bố trí công việc phù hợp, kịp thời cử, phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị dự họp theo đúng thời gian, thành phần triệu tập, chủ động cập nhật, nghiên cứu tài liệu trước và nâng cao chất lượng ý kiến tham gia thuộc lĩnh vực phụ trách tại cuộc họp.

 

Trường hợp giấy mời của UBND tỉnh ghi rõ thành phần tham dự là “Thủ trưởng” các sở, ban, ngành, “Chủ tịch” UBND huyện, thành phố thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải dự. Trường hợp ghi “đại diện Lãnh đạo” thì có thể cử cấp phó dự thay. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham dự đúng thành phần mời thì phải trực tiếp báo cáo, xin phép và được Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chấp thuận thì được cử cấp phó hoặc thành phần khác tham dự.

 

Khánh Ly