Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách hộp thư điện tử công vụ

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 19 January 2018

Họ và Tên

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

Chức vụ

Hồ Tiến Thiệu

htthieu@langson.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Long Hải

nlhai@langson.gov.vn

Phó chủ tịch UBND tỉnh

Dương Xuân Huyên

dxhuyen@langson.gov.vn

Phó chủ tịch UBND tỉnh

Phạm Hùng Trường

phtruong@langson.gov.vn

Chánh văn phòng UBND tỉnh

Dương Công Hiệp

dchiep@langson.gov.vn

Phó chánh Vp, Trưởng Ban TCD tỉnh

Dương Văn Chiều

dvchieu@langson.gov.vn

Phó chánh Vp

Nguyễn Văn Hà

nvha@langson.gov.vn

Phó chánh Vp

Hoàng Xuân Đồng hxdong@langson.gov.vn Trưởng phòng TH-NC
Đinh Trọng Kiên dtkien@langson.gov.vn Phó trưởng phòng TH-NC
Phan Vũ Hoàng Tùng pvhtung@langson.gov.vn chuyên viên

Nguyễn Ngọc Khánh

nnkhanh@langson.gov.vn

chuyên viên

Ngô Tiến Bình

binhnt@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Hoàn

nthoan@langson.gov.vn

chuyên viên

Lê Khả Thanh

lkthanh@langson.gov.vn

Trưởng phòng HCQT

Lâm Văn Chiến

lvchien-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Vi Tiến Dũng

dungvt@langson.gov.vn

phó trưởng phòng Kinh tế

Lộc Tiến Huy

lthuy@langson.gov.vn

phó trưởng phòng Kinh tế

Bùi Minh Bắc

bmbac@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng HCQT

Phương Văn Du

pvdu-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Thị Minh Điệp

htmdiep@langson.gov.vn

chuyên viên

Vũ Quang Khánh

vqkhanh@langson.gov.vn

Trưởng phòng Kinh tế

Nông Ngọc Trường

nntruong@langson.gov.vn

chuyên viên

Vi Anh Tuấn

vatuan@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng Kinh tế

Hoàng Văn Trung

hvtrung@langson.gov.vn

chuyên viên

Phùng Văn Điệp

pvdiep@langson.gov.vn

chuyên viên

Nguyễn Thị Lệ Thu

ntlthu@langson.gov.vn

Phó Giám đốc TT PVHCC

Đinh Văn Huấn

dvhuan@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng thuộc TTPVHCC

Hà Thị Huyền Trang

hthtrang-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Đoàn Thị Miên

dtmien@langson.gov.vn

phó trưởng phòng

Hoàng Trung Hiếu

hoanghieu@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Văn Thưởng

hvthuong@langson.gov.vn

Phó ban tiếp công dân

Trịnh Thị Thúy

thuytt@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Mạnh Hùng

hmhung@langson.gov.vn

Giám đốc trung tâm THCB

Bùi Đức Trung

bdtrung@langson.gov.vn

Phó giám đốc TTPVHCC

Nguyễn Minh Thế

nmthe@langson.gov.vn

Phó Giám đốc Trung tâm THCB

Nông Quang Đạt

nqdat@langson.gov.vn

chuyên viên

Vi Lộc Vũ

 vlvu@langson.gov.vn

chuyên viên

Nguyễn Quỳnh Anh

nqanh@langson.gov.vn

chuyên viên

Nguyễn Đức Thịnh

ndthinh@langson.gov.vn

chuyên viên

Trần Thị Phương Linh

ttplinh@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Thị Bích Diệp

htbdiep@langson.gov.vn

chuyên viên

Lô Thùy Linh

ltlinh@langson.gov.vn

chuyên viên

Lưu Thị Khánh Ly

ltkly@langson.gov.vn

chuyên viên

Cổng thông tin điện tử

congthongtindientu@langson.gov.vn

 

Công Báo Tỉnh

congbao@langson.gov.vn

 

Ban bien tap Web

banbientap@langson.gov.vn

 

van thu

vanthu_vpubndt@langson.gov.vn

 

Văn phòng UBND

vanphong@langson.gov.vn