Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
6158/VPCP-QHĐP 29-06-2018 Văn phòng Chính phủ
V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân
663/SY-VP

Ngân hàng Nhà nước 
Các huyện, thành phố 
Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn 
Hội Nông dân tỉnh 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

52/TB-BKHĐT 29-06-2018 Bộ Kế hoạch và đầu tư
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 tại tỉnh Lạng Sơn
656/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Nông dân tỉnh 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Liên minh HTX tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

51/SY-VPQH 29-06-2018 Văn phòng Quốc hội
Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV
661/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
BT, PBT TU

05/2018/TT-BLĐTBXH 29-06-2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Sao y Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
764/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

54/SY-VPQH 29-06-2018 Văn phòng Quốc hội
Sao y Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
675/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

1556/BXD-GĐ 28-06-2018 Bộ Xây dựng
V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018
625/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, ban, ngành
 

232/TB-VPCP 28-06-2018 Văn phòng Chính phủ
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử
640/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

08/2018/TT-BNV 28-06-2018 Bộ Nội vụ
Sao y Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 c
672/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 

791/QĐ-TTg 28-06-2018 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
633/SY-VP

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Hiệp hội DN tỉnh 
Các cơ quan TV HĐT ĐKT tỉnh 

2265/QĐ-BCT 28-06-2018 Bộ Công thương
Quyết định Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018
668/SY-VP

Công ty điện lực Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

2349/QĐ-BGDĐT 28-06-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
793/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

229/TB-VPCP 28-06-2018 Văn phòng Chính phủ
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tập trung khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ
632/SY-VP

Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

14/2018/TT-BCT 28-06-2018 Bộ Công thương
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
664/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

6864/BGTVT-ĐTCT 27-06-2018 Bộ Giao thông vận tải
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm thành - Đoàn đại biểu Quốc hộ tỉnh Lạng Sơn
678/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

775/QĐ-TTg 27-06-2018 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số,vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
643/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

1792/QĐ-BKHCN 27-06-2018 Bộ Khoa học và công nghệ
Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018
679/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

92/2018/NĐ-CP 26-06-2018 Chính phủ
Nghị định về quản lý và sử dụng Quỹ Tích luỹ trả nợ
623/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn

771/QĐ-TTg 26-06-2018 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”
847/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Ban dân tộc 

83/NQ-CP 26-06-2018 Chính phủ
Nghị quyết Triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình
641/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

772/QĐ-TTg 26-06-2018 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
673/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

7602/BTC-HCSN 26-06-2018 Bộ Tài Chính
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018
619/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên minh HTX tỉnh

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

773/QĐ-TTg 26-06-2018 Thủ tướng Chính phủ
Sao y Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TWngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
634/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực Tỉnh uỷ 

91/2018/NĐ-CP 26-06-2018 Chính phủ
Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
654/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

4330/BKHĐT-PTDN 25-06-2018 Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
V/v hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018
618/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Liên minh HTX tỉnh

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Các huyện, thành phố

2198/QĐ-BCT 25-06-2018 Bộ Công thương
Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
655/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 

49/SY-VPQH 25-06-2018 Văn phòng Quốc hội
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát `Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 `
676/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

89/2018/NĐ-CP 25-06-2018 Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
626/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 

7524/BTC-PC 25-06-2018 Bộ Tài chính
V/v xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP
646/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

43/SY-VPQH 25-06-2018 Văn phòng Quốc hội
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIX
671/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
BT,PBT TU 

5967/VPCP-PL 25-06-2018 Văn Phòng Chính Phủ
V/v thông báo ý kiến Phó Thủ tướng về xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính
612/SY-VP

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn