Ngày 23/9/2022, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 tại huyện Tràng Định.

 

 TCT%201.jpg
Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Tràng Định

 

Theo báo cáo của huyện, trong 9 tháng đầu năm 2022, thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, UBND huyện đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Đến nay, có 02/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của huyện đã thực hiện đạt và vượt, 04/14 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 70%, 08/14 chỉ tiêu đang được huyện quyết liệt chỉ đạo theo kế hoạch. Trong tổng số 11 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (nhiệm vụ được giao theo dõi xử lý có thời hạn trên hệ thống VNPT-iOffice), đã hoàn thành đúng hạn 11/11 nhiệm vụ. Về xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính, hiện nay, huyện đã triển khai sử dụng đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice), 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản, hệ thống hội nghị trực tuyến triển khai đến 23 điểm cầu; các hồ sơ thủ tục hành chính được cấp huyện, cấp xã tiếp nhận đều được giải quyết và trả đúng hạn. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thành lập tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện; vận động thành lập Chi hội Doanh nghiệp huyện với 27 thành viên; triển khai chương trình “Cà phê doanh nhân”…

 

 TCT2.jpg
Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác khẳng định trong 9 tháng đầu năm 2022, huyện Tràng Định đã triển khai các mặt công tác, nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, bài bản và đạt được kết quả tích cực. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Tràng Định trong thời gian tới tiếp tục có sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quyết liệt hơn trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác thu ngân sách; quan tâm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; bám sát chỉ đạo của tỉnh về định hướng, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, từ đó vận dụng phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện; quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm rà soát, tăng cường đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra./.

 

Bích Diệp