Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 16.082 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

 

hcc thang 7.png

Công chức Trung tâm trả kết quả hồ sơ thực hiện TTHC cho người dân

 

Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm tiếp nhận mới 16.903 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 3.956 hồ sơ (chiếm 23,40%), trực tuyến 12.819 hồ sơ (chiếm 75,84%), tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 128 hồ sơ (chiếm 0,76%); trả kết quả 16.802 hồ sơ, trước hạn 2.756 hồ sơ (chiếm 16,40%), đúng hạn 14.045 hồ sơ (chiếm 83,60%), không có hồ sơ trả quá hạn, trả qua BCCI 812 hồ sơ (chiếm 4,83%); còn 2.319 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 11.829 hồ sơ, Công Thương 1.915 hồ sơ, Giao thông vận tải 993 hồ sơ… Trong tháng có 225 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, đều đánh giá Rất hài lòng.

 

Trong tháng, có 2.720 hồ sơ TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm, tập trung chủ yếu ở Sở Công thương với 1.905 hồ sơ; có 05 Sở phát sinh thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” với 2.372 hồ sơ chiếm 55% số lượng hồ sơ phát sinh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (4.314 hồ sơ).

 

Trong tháng 7 năm 2022, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở; tham mưu Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Kế hoạch Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm; thực hiện công tác an ninh mạng, rà soát, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học và các điều kiện khác nhằm phục vụ tốt nhất cho cá nhân, tổ chức đến làm việc và các công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm./.

 

Bùi Đức Trung