Trong tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 13.935 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

 

Untitled.png

Công chức Trung tâm hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

 

Trong tháng 5 năm 2022 Trung tâm đã tiếp nhận đã tiếp nhận 12.620 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 2.635 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 20,88%), tiếp nhận trực tuyến 9.940 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 78,76%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 45 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,36%); đã giải quyết 13.935 hồ sơ, trước hạn 1.876 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 13,44%), đúng hạn 12.059 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 86,56%), không có hồ sơ trả quá hạn, trả qua bưu chính công ích 387 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 2,78%); còn 2.579 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 9.231 hồ sơ, Công Thương 1.110 hồ sơ, Giao thông vận tải 689 hồ sơ… Trong tháng có 185 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, đều đánh giá Rất hài lòng.

 

Trong tháng có 1.751 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm, tập trung chủ yếu ở Sở Công thương với 1.108 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 228 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội tỉnh 260 hồ sơ.

 

Trong tháng 5 năm 2022, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm; thực hiện công tác an ninh mạng, rà soát, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học và các điều kiện khác nhằm phục vụ tốt nhất cho cá nhân, tổ chức đến làm việc và các công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm./.

 

Bùi Đức Trung