Trong tháng 11 năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 13.904 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

 

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ nhận giải quyết tại Trung tâm trong tháng 11 năm 2021 là 19.042 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 3.109 hồ sơ, tiếp nhận mới là 15.933, tiếp nhận trực tiếp 9.908 hồ sơ (chiếm 62,18%), tiếp nhận trực tuyến 5.920 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 37,16%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 105 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,66%); thực hiện trả kết quả 13.904 hồ sơ, trong đó có 2.288 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 16,46%), 11.616 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 83,54%), không có hồ sơ trả quá hạn; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.141 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 8,21%), còn 5.138 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 12.298 hồ sơ, Công Thương 1.029 hồ sơ, Giao thông vận tải 688 hồ sơ, Tư pháp 644 hồ sơ … Trong tháng có 429 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 409 lượt (chiếm tỷ lệ 95,33%), Hài lòng: 20 lượt (chiếm tỷ lệ 4,47%), không có đánh giá Không hài lòng.

 

Trong tháng có 1.691 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm, trong đó số hồ sơ thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh là 1.601 hồ sơ chiếm 32,5% số lượng hồ sơ phát sinh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (3.267 hồ sơ).

 

Trung tâm đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) với tổng số 396 TTHC, đạt tỷ lệ 32,49% (vượt so với nhiệm vụ đề ra là 30%), ban hành Báo cáo rà soát, đề xuất phân cấp giải quyết TTHC của tỉnh với tổng số TTHC thực hiện rà soát: 1.685 TTHC, đề xuất phương án phân cấp đối với 398 TTHC, đạt tỷ lệ 23,62% (vượt so với yêu cầu của Văn phòng Chính phủ là 20%).

 

Trong tháng 11 năm 2021, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh; thường xuyên hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tra cứu và tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm./.

 

Bùi Đức Trung