Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
157/BC-VP 09-11-2018 Tình hình thực hiện hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, công tác Bình đẳng giới năm 2018 và rà soát đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2017- 2020
154/BC-VP 05-11-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/10/2018
133/BC-VP 01-10-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 25/9/2018
116/BC-VP 30-08-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 25/8/2018
104/BC-VP 26-07-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 20/6/2018 đến hết ngày 25/7/2018
83/BC-VP 05-06-2018 Tiến độ xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
81/BC-VP 01-05-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 27/4/2018 đến hết ngày 31/5/2018
62/BC-VP 27-04-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 27/4/2018
49/BC-VP 27-03-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 25/02/2018 đến hết ngày 26/3/2018
35/BC-VP 26-02-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 26/01/2018 đến hết ngày 25/02/2018
19/BC-VP 27-01-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 26/01/2018
80/BC-VP 16-09-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/9/2017
77/BC-VP 31-08-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/8/2017
73/BC-VP 15-08-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/8/2017
72/BC-VP 31-07-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2017
69/BC-VP 16-07-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/7/2017
63/BC-VP 30-06-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2017
57/BC-VP 16-06-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/6/2017
49/BC-VP 30-05-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/5/2017
39/BC-VP 15-05-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/5/2017
28/BC-VP 17-04-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/4/2017
27/BC-VP 31-03-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/3/2017
21/BC-VP 16-03-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/3/2017
16/BC-VP 28-02-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2017
12/BC-VP 16-02-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/02/2017
04/BC-VP 16-01-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/01/2017