Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
29/BC-VP 06-03-2023 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2023
18/BC-VP 02-02-2023 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/01/2023
03/BC-VP 04-01-2023 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/12/2022
163/BC-VP 05-12-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2022
131/BC-VP 03-11-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/10/2022
113/BC-VP 04-10-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/9/2022
113/BC-VP 04-10-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/9/2022
100/BC-VP 07-09-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/8/2022
100/BC-VP 07-09-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/8/2022
90/BC-VP 04-08-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2022
90/BC-VP 04-08-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2022
76/BC-VP 04-07-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2022
76/BC-VP 04-07-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2022
63/BC-VP 08-06-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/5/2022
63/BC-VP 07-06-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/5/2022
42/BC-VP 05-06-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/4/2022
42/BC-VP 06-05-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/4/2022
27/BC-VP 31-03-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 29/3/2022
20/BC-VP 04-03-2022 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2022
80/BC-VP 04-08-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2021
64/BC-VP 02-07-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2021
64/BC-VP 02-07-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2021
54/ BC -VP 03-06-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/5/2021
24/BC-VP 02-04-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/3/2021
15 / BC-VP 03-03-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2021
08/ BC -VP 02-02-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 29/01/2021
5201/VP-THNC 20-12-2020 V/v gửi kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2020
134/BC-VP 05-12-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2020
107/BC-VP 06-11-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/10/2020
95/BC-VP 09-10-2020 Kết quả rà soát , tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/9/2020
83/ BC -VP 04-09-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/8/2020
73/ BC -VP 07-08-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2020
67/BC - VP 08-07-2020 Báo cáo Kết quả rà soát , tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2020
107/CV-VP 11-06-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/10/2020
53 / BC-VP 03-06-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/5/2020
37/BC - VP 07-05-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/4/2020
30/BC - VP 06-04-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 31/3/2020
419 /BC-VP 04-12-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 30/11/2019
137/BC-VP 06-11-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 31/10/2019
126 /BC-VP 04-10-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 30/9/2019