Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
80/BC-VP 04-08-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2021
64/BC-VP 02-07-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2021
64/BC-VP 02-07-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2021
54/ BC -VP 03-06-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/5/2021
24/BC-VP 02-04-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/3/2021
15 / BC-VP 03-03-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2021
08/ BC -VP 02-02-2021 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 29/01/2021
5201/VP-THNC 20-12-2020 V/v gửi kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2020
134/BC-VP 05-12-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2020
107/BC-VP 06-11-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/10/2020
95/BC-VP 09-10-2020 Kết quả rà soát , tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/9/2020
83/ BC -VP 04-09-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/8/2020
73/ BC -VP 07-08-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2020
67/BC - VP 08-07-2020 Báo cáo Kết quả rà soát , tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2020
107/CV-VP 11-06-2020 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/10/2020
53 / BC-VP 03-06-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/5/2020
37/BC - VP 07-05-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/4/2020
30/BC - VP 06-04-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 31/3/2020
419 /BC-VP 04-12-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 30/11/2019
137/BC-VP 06-11-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 31/10/2019
126 /BC-VP 04-10-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 30/9/2019
108 /BC-VP 06-09-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 31/8/2019
97 /BC-VP 06-08-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 31/7/2019
85/BC-VP 04-07-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đến hết ngày 30/6/2019
66/BC-VP 05-06-2019 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/5/2019
52/BC-VP 03-05-2019 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/4/2019
37/BC-VP 01-04-2019 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/03/2019
18/BC-VP 04-03-2019 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2019
11/BC-VP 31-01-2019 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/01/2019
194/BC-VP 28-12-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 25/12/2018
173/BC-VP 03-12-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/11/2018
157/BC-VP 09-11-2018 Tình hình thực hiện hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, công tác Bình đẳng giới năm 2018 và rà soát đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2017- 2020
154/BC-VP 05-11-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/10/2018
133/BC-VP 01-10-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 25/9/2018
116/BC-VP 30-08-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 25/7/2018 đến hết ngày 25/8/2018
104/BC-VP 26-07-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 20/6/2018 đến hết ngày 25/7/2018
83/BC-VP 05-06-2018 Tiến độ xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
81/BC-VP 01-05-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 27/4/2018 đến hết ngày 31/5/2018
62/BC-VP 27-04-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 27/4/2018
49/BC-VP 27-03-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 25/02/2018 đến hết ngày 26/3/2018