Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
599/BCT-CN 09-02-2023 Triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
29/2023/CV-QCC 09-02-2023 V/v tổ chức "Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và Môi trường" năm 2023
1177/BTC-QLNo 09-02-2023 Đôn đốc phân bổ, nhập dự toán TABMIS và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2023 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
793/HĐDT15 08-02-2023 V/v Lấy ý kiến tham gia chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
318-CV/BĐT 08-02-2023 V/v phối hợp tuyên truyền trên Báo điện tử ĐCSVN
09/2023/TT-BTC 08-02-2023 Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
825/BKHĐT-CLPT 08-02-2023 V/v hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
127/UBDT-TTr 07-02-2023 V/v xây dựng đề án nâng cao năng lực hệ thống cơ quan thanh tra công tác dân tộc tỉnh đến năm 2030
1078/BTC-CST 07-02-2023 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 229/2016/TT-BTC
1076/BTC-QLCS 07-02-2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
50/QĐ-TTg 06-02-2023 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
277/LĐTBXH-VPQGGN 06-02-2023 V/v đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
25/2023/DDDN-CV 06-02-2023 V/v phối hợp tuyên truyền về môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn
954/BGTVT-TTR 03-02-2023 Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
508/BCT-TCCB 03-02-2023 Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương
3009 -CV/BKTTW 03-02-2023 về việc xây dựng Báo cáo cho Đề án trình Ban Bí thư
105/UBDT-TT 03-02-2023 V/v rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023
506/BCT-TTTN 03-02-2023 Thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu
929/BTC-TCDN 02-02-2023 Nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN giai đoạn 2021 - 2025
34/KTNN-CN IV 02-02-2023 V/v phối hợp rà soát các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
09/NQ-CP 02-02-2023 Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong
439/BYT-PC 01-02-2023 đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm lần 2
373/BTNMT-MT 01-02-2023 hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
301/BNV-TCCB 01-02-2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ
1/TT-BYT 01-02-2023 Quy định về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
01/2023/TT-BTTTT 01-02-2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
92/2023/CV-BOT BGLS 31-01-2023 V/v đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn- Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
877/BTC-TCT 31-01-2023 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
295/BTTTT-VTF 31-01-2023 V/v cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương năm 2023
221/LĐTBXH-PCTNXH 31-01-2023 Vv thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở
1/2023/QĐ-TTg 31-01-2023 Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19
816/BTC-QLNo 30-01-2023 Sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập vay vốn IDA
120/QĐ-BTNMT 30-01-2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi
284/BTNMT-TNN 27-01-2023 V/v góp ý dự thảo kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
376/BYT-DP 21-01-2023 cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021
479/CĐBVN-QL,BTKCHT 19-01-2023 thực hiện quản lý, bảo vệ KCHT GTĐB trên hệ thống quốc lộ
394/VPCP-KTTH 19-01-2023 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2023/QH15
333/BCT-KHCN 19-01-2023 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 thực hiện "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
297/BCT-DKT 19-01-2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
252/BTTTT-KHTC 19-01-2023 V/v hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023