Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
799/BKHCN-VP 14-04-2022 Hướng dẫn tổ chức ngày KH&CN Việt Nam năm 2022.
542/UBKHCNMT15 14-04-2022 V/v: đề nghị báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3654/BGTVT-KHĐT 14-04-2022 V/v: Đề nghị phối hỗ trợ cung cấp thông tin,hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ công tác lập quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành
1247/BXD-PTĐT 14-04-2022 V/v Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh
337/QĐ-LĐTBXH 13-04-2022 VV Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của TTCP về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
2247/BNN-KTHT 13-04-2022 V/v báo cáo kết quả vốn sự nghiệp thực hiện Hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017
2244/BNN-VPĐP 13-04-2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
2221/BNN-VPĐP 13-04-2022 V/v đề xuất, đăng ký mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
1120/LĐTBXH-TCGDNN 13-04-2022 Vv triển khai thực hiện QĐ 2239/QĐ-TTG ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045
54/NQ-CP 12-04-2022 NGHỊ QUYẾT Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
1385/BGDĐT-KHTC 12-04-2022 Đề nghị rà soát số liệu Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016 - 2020
1271/QĐ-BNN-TY 12-04-2022 Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022 tại Bắc Giang và Lạng Sơn
1214/BVHTTDL-TV 12-04-2022 v/v góp ý đối với Quy chế Giải thưởng phát triển văn hóa đọc
1213/BXD-QHKT 12-04-2022 V/v hướng dẫn về công tác lập quy hoạch vùng Cao Lộc - Lộc Bình - Đinh Lập, tỉnh Lạng Sơn
1117/BTP-HTQTCT 12-04-2022 V/v khẩn trương thực hiện Đề án 06, Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp.
110/KH-UBND 12-04-2022 Tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022.
2236/VPCP-QHĐP 11-04-2022 V/v triển khai thực hiện NQ số 499/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH
310/CĐ-TTg 10-04-2022 Công điện về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021
1275/BTTTT-THH 09-04-2022 V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo mô hình kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1⋅0)
501/UBDT-SCDT 08-04-2022 V/v Thay dổi thời gia gửi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI
307/CĐ-TTg 08-04-2022 Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
294/HĐND-DT 08-04-2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát, giải trình thuộc lĩnh vực Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo dõi, giám sát
678/BTĐKT-V.II 07-04-2022 V/v tuyên truyền gương điển hình tiên tiến
214/LHHVN 07-04-2022 V/v tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022
1154/BXD-QHKT 07-04-2022 tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
945/QĐ-BGDĐT 06-04-2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025
37/TTHN-TN 06-04-2022 V/v bàn giao nợ và tài sản loại trừ không tính vào GTDN khi CPH"
3331/BGTVT-PC 06-04-2022 lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
2079/BNN-TCLN 06-04-2022 V/v hoàn thiện Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu
1768/BCT-XNK 06-04-2022 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg giai đoạn 2022-2026
1154/BVHTTDL-DSVH 06-04-2022 Góp ý Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
114/BC-SKHĐT 06-04-2022 Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư
345-CV/BDVTU 05-04-2022 V/v Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU về công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội
3074/BTC-HCSN 05-04-2022 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL
2051/BNN-TY 05-04-2022 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
2047/BNN-TCLN 05-04-2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1709/BYT-MT 05-04-2022 Tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng HC, CP DCT, DK
13-CT/TU 05-04-2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026
1130/BXD-PTĐT 05-04-2022 V/v đề xuất chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
422/QĐ-TTg 04-04-2022 Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022