Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3706/BGDĐT-NGCBQLGD 27-08-2021 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về thi, xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập
3681/BGDĐT-GDCTHSSV 27-08-2021 Góp ý dự thảo hồ sơ Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”
3123/BVHTTDL-ĐA 27-08-2021 V/v phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị trên sóng Đài Phát thanh -Truyền hình
2880/LĐTBXH-VP 27-08-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi,bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP
23-CTr/TU 27-08-2021 Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
124/HHDN 27-08-2021 V/v xin chủ trương tổ chức kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10
1105/CĐ-TTg 27-08-2021 Công điện về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"
5692/BKHĐT-QLĐT 27-08-2021 Dự thảo chỉ thị của Thủ tướng về việc đảy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
9763/BTC-CST 26-08-2021 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 284/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2018/TT-BTC
825-TB/VPTU 26-08-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Cao Lộc
625/TB-HĐND 26-08-2021 Thông báo Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5680/BKHĐT-QLĐT 26-08-2021 V/v tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid-19
472/TƯHCTĐ-TTTNV 26-08-2021 V/v tạo điều kiện cho Hội chữ thập đỏ tham gia phòng chống Covid-19
3637/BGDĐT-PC 26-08-2021 Kiểm tra VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GDĐT
3625/BGDĐT-TCCB 26-08-2021 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục
3295/BTTTT-CNTT 26-08-2021 V/v xin ý kiến báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số
3272/BTTTT-VCL 26-08-2021 V/v góp ý đối với hồ sơ trình Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
2318/BKHCN-TĐC 26-08-2021 góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng.
9717/BTC-CST 25-08-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh
7020/BYT-MT 25-08-2021 Cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
361-CV/TU 25-08-2021 Công văn v/v tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
2841/LĐTBXH-VPQGGN 25-08-2021 V/v góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
135/UBATGTQG 25-08-2021 Bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuât nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bênh
5623/BKHĐT-TH 25-08-2021 V/v báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công
800/CT-BGDĐT 24-08-2021 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
6976/BYT-TB-CT 24-08-2021 V/v đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19.
2816/LĐTBXH-TE 24-08-2021 V/v triển khai Quyết định số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1178/UBDT-CTMTQG 24-08-2021 V/v đề xuất nhu cầu đầu tư nguồn vốn ODA của Ngân hành Thế giới
01/CV-LAVICO 24-08-2021 V/v xin nghiên cứu và tài trợ lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư khu dân cư Hồ Sơn 1 tại thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng
9680/BTC-HCSN 24-08-2021 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2023
5594/BKHĐT-TCTT 24-08-2021 về việc lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG
5314/BNN-PCTT 23-08-2021 Báo cáo về khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán của Quỹ phòng, chống thiên tai.
5171/BTNMT-TCQLĐĐ 23-08-2021 V/v chuẩn bị báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ
3373/BXD-GĐ 23-08-2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
3234/BTTTT-PTTH&TTĐT 23-08-2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ PTTH⋅
3220/BTTTT-KHTC 23-08-2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1215/TCTK-PPCĐ 23-08-2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg
1100/TTg-NN 23-08-2021 Chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp
1038/HCQG 23-08-2021 V/v đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện phân cấp, phân quyền Trung ương- Địa phương
5077/BCT-CN 21-08-2021 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về danh mục, chủng loại, tiêu chuẩn, chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý