Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
99/NQ-CP 30-09-2021 Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
5626/BCT-XNK 15-09-2021 Tham gia ý kiến dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030
5618/BTNMT-BĐKH 14-09-2021 V/v góp ý Đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
2498/BKHCN-ƯDPTCN 14-09-2021 V/v góp ý cho Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
10565/BTC-CST 14-09-2021 V/v Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 287/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
6144/BKHĐT-QLĐT 13-09-2021 Về việc thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống Covid-19
5592/BTNMT-PC 13-09-2021 V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021
10491/BTC-TCHQ 13-09-2021 Hỗ trợ hoạt động hải quan tại địa bàn
5710/BNN-QLCL 10-09-2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình phối hợp
4420/BNV-TH 10-09-2021 Về việc báo cáo tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
3282/BVHTTDL-VHDT 10-09-2021 V/v góp ý dự thảo Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”
1734/QĐ-BTC 10-09-2021 Quyết định về việc chuyển giao nhà, đất
1497/QĐ-TTg 10-09-2021 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid19"
1340/TCTK-TTDL 10-09-2021 V/v hỗ trợ chỉ đạo cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021
08/KH-ĐGS 10-09-2021 Kế hoạch giám sát việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và việc triển khai thực hiện công tác phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
675/HĐND-VP 10-09-2021 chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9386/BGTVT-VP 09-09-2021 V/v: Phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo giao thông tại các chốt kiểm dịch và kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm xây dựng đường bộ cao tốc phía đông
868-TB/VPTU 09-09-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Tờ trình số 58-TTr/UBKT,ngày 06/9/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
6045/BKHĐT-QLQH 09-09-2021 về việc cung cấp cơ sở dữ liệu về quy hoạch phục vụ xây dựng vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
47-NQ/TU 09-09-2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
3664/BXD-KTXD 09-09-2021 V/v ý kiến góp ý các Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng
25/2021/TTr-PL 09-09-2021 Tờ trình Xin phép xuất khẩu quặng Bauxit
108/MTQG 09-09-2021 V/v rà soát hạ tầng và thiết bị đầu cuối phục vụ họp trực tuyến
10366/BTC-CĐKT 09-09-2021 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74/2018/TT-BTC
7466/BYT-VPB1 08-09-2021 V/v báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19
5668/BNN-XD 08-09-2021 Về việc đảm bảo thi công dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid 19
771/BC-UBND 07-09-2021 BÁO CÁO Về việc cho phép thực hiện thu giá dịch vụ đối với xe đường dài, lái xe đường dài tại Bãi đỗ xe tạm thời thuộc khu Trung chuyển hàng hóa
6258/VPCP-KTTH 07-09-2021 V/v Báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng giai đoạn 2016-2020
6220/VPCP-KSTT 07-09-2021 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC
5991/BKHĐT-PC 07-09-2021 về việc bổ sung danh mục dự án gặp khó khăn, vướng mắc để triển khai nhiệm vụ của TCT đặc biệt của TTCP về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương
5462/BCT-XTTM 07-09-2021 Góp ý dự thảo "Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại 2021-2030"
3228/BVHTTDL-TCDL 07-09-2021 Kế hoạch Triển khai các chính sách kích cầu,phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành
2801/QĐ-BGDĐT 07-09-2021 Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Lạng Sơn
9288/BGTVT-KCHT 07-09-2021 Thỏa thuận điểm đấu nối vào tuyến QL.1 tại Km1+374 (P), tỉnh Lạng Sơn
860-TB/VPTU 06-09-2021 Thông báo Ý kiến chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Đình Lập
853-TB/VPTU 06-09-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Bình Gia
2629/ĐHQGHN-VP 06-09-2021 Kênh trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học
1233/BCĐTUCTMTQG 06-09-2021 V/v Tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022
0/số 05-09-2021 Thư mời hợp tác V/v biên soạn giáo trình tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu
7317/BYT-MT 03-09-2021 V/v hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã.