Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
69/TB-VP 26-09-2021 Thông báo Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với Nhà khách A1 về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021
68/ TB -TCT 21-09-2021 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 9 năm 2021
67/TB-VP 20-09-2021 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra, làm việc với Nhà khách A1
66/TB-VP 20-09-2021 Thông báo về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
19/GM-VP 17-09-2021 Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Nhà khách A1
64/TB-VP 08-09-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2021
63/TB-TCT 07-09-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ , kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
62/TB-VP 04-09-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2021
60 / TB-VP 27-08-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9/2021 và ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
59/TB- TCT 27-08-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải
58/TB - VP 25-08-2021 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 03: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021”
57/TB-TCT 24-08-2021 Hình thức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
56/TB- TCT 19-08-2021 Thời gian kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Giao thông vận tải
55/TB-VP 18-08-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2021 (kỳ 2)
54/TB-VP 11-08-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại UBND thành phố Lạng Sơn
53/TB-VP 11-08-2021 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 8 năm 2021
52/TB-VP 07-08-2021 Thời gian kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại UBND thành phố Lạng Sơn
50/TB- VP 31-07-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh
49/TB- VP 30-07-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 8/ 2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
48/TB-VP 30-07-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2021
47/TB - TCT 29-07-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Y tế
46/TB- VP 19-07-2021 Thay đổi thời gian kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Ban Dân tộc tỉnh
45/TB-VP 15-07-2021 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7 năm 2021
44/TB-UBND 14-07-2021 Thông báo về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
44 /TB-VP 14-07-2021 Về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
43/TB-VP 14-07-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021
42/TB - VP 13-07-2021 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
40/ TB -VP 30-06-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 7/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
39/ TB -VP 29-06-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2021
37/TB-VP 09-06-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
36 / TB-VP 08-06-2021 Về việc thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code
35/ TB -VP 05-06-2021 Địa chỉ trụ sở UBND tỉnh và trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
34/TB- VP 01-06-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 1)
33/TB- VP 29-05-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2021
31/TB-VP 27-05-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 6/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
29/TB-VP 16-05-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2021 (kỳ 2)
25/ TB -VP 29-04-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5/2021, ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
24/TB- VP 27-04-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2021
23/TB-VP 15-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2)
23/TB-VP 15-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2)