Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hướng dẫn quy hoạch, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 749/UBND-NC ngày 14/8/2018 yêu cầu UBND huyện Bình Gia, Đình Lập tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ (gọi tắt là Đội viên) đang được bố trí thực hiện nhiệm vụ tại các xã thuộc 02 huyện.

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh