Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, (Công văn số 4165/VP-NC, ngày 19/10/2018).

 

Triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (Công văn số 1010/UBND-NC ngày 17/10/2018).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh