Nhảy đến nội dung

Hỗ trợ tuyển dụng lao động

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tuyển dụng lao động cho Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina, (Công văn số 3849/VP-KGVX, ngày 19/9/2019).

 

Sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn (GTNT) trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), ( Công văn số 3815/VP-KTN, ngày 17/9/2019).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh