Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, (Công văn số 5057/VP-KGVX, ngày 11/12/2019).

 

Thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh

UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh (Công văn số 1306 /UBND-KTN ngày 11/12/2019).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh