Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2019.

UBND tỉnh vừa công bố danh sách thương nhân thương nhân được phép tái xuất hàng hoá thực phẩm đông lạnh qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sơn đợt 02 năm 2019 tại Quyết định số 144/QĐ-UBND, ngày 21/01/2019.

 

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2019

Ban Chỉ đạo Đề án ban hành Kế hoạch số 11/KH-BCĐ, ngày 18/01/2019 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2019.

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh