Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh sách hộp thư điện tử công vụ

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 19 January 2018

Họ và Tên

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

Chức vụ

Phạm Ngọc Thưởng

pnthuong@langson.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh

Hồ Tiến Thiệu

htthieu@langson.gov.vn

Phó chủ tịch

Nguyễn Long Hải

nlhai@langson.gov.vn

Phó chủ tịch

Nguyễn Công Trưởng

nctruong@langson.gov.vn

Phó chủ tịch

Dương Xuân Huyên

dxhuyen@langson.gov.vn

Phó chủ tịch

Phùng Quang Hội

pqhoi@langson.gov.vn

Chánh văn phòng UBND tỉnh

Phạm Hùng Trường

phtruong@langson.gov.vn

Phó chánh Vp

Hoàng Văn Quý

hvquy@langson.gov.vn

Phó chánh Vp

Dương Văn Chiều

dvchieu@langson.gov.vn

Phó chánh Vp

Nguyễn Văn Hà

nvha@langson.gov.vn

Trưởng phòng tổng hợp

Đinh Trọng Kiên

dtkien@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng TH

Nguyễn Ngọc Khánh

nnkhanh@langson.gov.vn

chuyên viên

Lê Trọng Tuấn

lttuan@langson.gov.vn

Trưởng phòng KGVX

Ngô Tiến Bình

binhnt@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Hoàn

nthoan@langson.gov.vn

chuyên viên

Phan Vũ Hoàng Tùng

pvhtung@langson.gov.vn

chuyên viên

Lê Khả Thanh

lkthanh@langson.gov.vn

Trưởng phòng KTTH

Lâm Văn Chiến

lvchien-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Vi Tiến Dũng

dungvt@langson.gov.vn

phó trưởng phòng

Lộc Tiến Huy

lthuy@langson.gov.vn

phó trưởng phòng

Hoàng Xuân Đồng

hxdong@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng Nội Chính

Bùi Minh Bắc

bmbac@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng

Phương Văn Du

pvdu-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Thị Minh Điệp

htmdiep@langson.gov.vn

chuyên viên

Vũ Quang Khánh

vqkhanh@langson.gov.vn

Trưởng phòng KTN

Nông Ngọc Trường

nntruong@langson.gov.vn

chuyên viên

Vi Anh Tuấn

vatuan@langson.gov.vn

phó trưởng phòng

Hoàng Văn Trung

hvtrung@langson.gov.vn

chuyên viên

Phùng Văn Điệp

pvdiep@langson.gov.vn

chuyên viên

Nguyễn Thị Lệ Thu

ntlthu@langson.gov.vn

Trưởng phòng KSTTHC

Đặng Trần Ánh

dtanh@langson.gov.vn

chuyên viên

Hà Thị Huyền Trang

hthtrang-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Âu Văn Ấn

avan@langson.gov.vn

Trưởng Phòng HCQT

Đoàn Thị Miên

dtmien@langson.gov.vn

phó trưởng phòng

Đinh Văn Huấn

dvhuan@langson.gov.vn

phó trưởng phòng

Hoàng Trung Hiếu

hoanghieu@langson.gov.vn

chuyên viên

Dương Công Hiệp

dchiep@langson.gov.vn

Phó ban tiếp công dân

Hoàng Văn Thưởng

hvthuong@langson.gov.vn

Phó ban tiếp công dân

Trịnh Thị Thúy

thuytt@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Mạnh Hùng

hmhung@langson.gov.vn

Giám đốc trung tâm THCB

Bùi Đức Trung

bdtrung@langson.gov.vn

Phó giám đốc Chuyên trách TTPVHCC

Nguyễn Minh Thế

nmthe@langson.gov.vn

Trưởng phòng Tin Học

Nông Quang Đạt

nqdat@langson.gov.vn

nhân viên

Vi Lộc Vũ

 vlvu@langson.gov.vn

nhân viên

Nguyễn Quỳnh Anh

nqanh@langson.gov.vn

nhân viên

Nguyễn Đức Thịnh

ndthinh@langson.gov.vn

nhân viên

Trần Thị Phương Linh

ttplinh@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng Công báo

Hoàng Thị Bích Diệp

htbdiep@langson.gov.vn

nhân viên

Lô Thùy Linh

ltlinh@langson.gov.vn

nhân viên

Lưu Thị Khánh Ly

ltkly@langson.gov.vn

nhân viên

Cổng thông tin điện tử

congthongtindientu@langson.gov.vn

 

Công Báo Tỉnh

congbao@langson.gov.vn

 

Ban bien tap Web

banbientap@langson.gov.vn

 

van thu

vanthu_vpubndt@langson.gov.vn

 

Văn phòng UBND

vanphong@langson.gov.vn