Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bộ máy tổ chức

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 10 January 2018

> Các đồng chí lãnh đạo:

 

1. Chánh Văn phòng: Phạm Hùng Trường

 • Điện thoại CQ: 02053  818969
 • Điện thoại DĐ: 0912205336
 • Điện thoại NR:  
 • Email: phtruong@langson.gov.vn

 

2. Phó Chánh Văn phòng: Dương Công Hiệp

 • Điện thoại CQ: 02053 812 208       
 • Điện thoại DĐ: 0903.269.577
 • Điện thoại NR:
 • Email: dchiep@langson.gov.vn

 

3. Phó Chánh Văn phòng : Dương Văn Chiều     

 • Điện thoại CQ: 02053  815 068
 • Điện thoại DĐ: 0915 279 669
 • Điện thoại NR:  02053 500 167
 • Email: dvchieu@langson.gov.vn

 

4. Phó Chánh Văn phòng : Nguyễn Văn Hà

 • Điện thoại CQ: 02053  812127
 • Điện thoại DĐ: 0986131981
 • Điện thoại NR:  02053 715171
 • Email: nvha@langson.gov.vn

 

> Các phòng, đơn vị trực thuộc:

Số TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

Phòng Hành chính – Quản trị

3815458

2

Phòng Tổng hợp

3812 127

3

Phòng Nội chính

3813 061

4

Ban Tiếp công dân

3814 698

5

Phòng Kinh tế Tổng hợp

3812 751

6

Phòng Kinh tế chuyên ngành

3812 093

7

Phòng Khoa giáo - Văn xã

3811 182

8

Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính 3810 187

9

Trung tâm Phục vụ Hành chính công 3763 888

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

Số TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

Trung tâm Tin học - Công báo

3812 959

2

Nhà khách A1

3812 221