Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
153/TB-VPCP 18-04-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 489/SY-VP

Các TV BCĐ 896 tỉnh 
Các huyện, thành phố 

429/QĐ-TTg 18-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 493/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

150/TB-VPCP 17-04-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 485/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
BT, PBT TT Tỉnh uỷ 

423/QĐ-TTg 17-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc thay đổi thành viên ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 490/SY-VP

Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Các cơ quan TV BCĐ 138 tỉnh 

05/BCĐCCHC 17-04-2019 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết CCHC năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ 500/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

221/QĐ-UBDT 17-04-2019 Ủy ban Dân tộc Quyết định Phê duyệt Kế hoạch năm 2019 thực hiện Tiểu Hợp phần 2 của Hợp phần 3 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. 488/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 
Sở Y tế 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

418/QĐ-TTg 16-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. 479/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Xây dựng
Sở Tài chính
Sở Giao thông Vận tải

02/HD-BCĐ 16-04-2019 Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 484/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Các TV HĐTĐKT tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 

422/QĐ-TTg 16-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 494/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Y tế 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

421/QĐ-TTg 16-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 482/SY-VP

Các Cơ quan TV BCĐ 1899 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

147/TB-VPCP 14-04-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. 481/SY-VP

UBND thành phố 
UBND huyện Hữu Lũng 
UBND huyện Chi Lăng 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Văn Lãng 
UBND huyện Tràng Định 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 

415/QĐ-TTg 12-04-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ 472/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

1131/BC-TCTLN 12-04-2019 Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Báo cáo kết quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý năm 2018 492/SY-VP

Các ngành TV BCĐ PCTP, TTXH, XĐPTTBVANTQ tỉnh 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

1039/BKHCN-VP 12-04-2019 Bộ Khoa học và Công nghệ Triển khai phát hành văn bản điện tử của Bộ Khoa học công nghệ 483/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

06/2019/TT-BGDDT 12-04-2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 498/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Y tế 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3008/VPCP-KGVX 12-04-2019 Văn phòng Chính phủ Báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hoá, tâm linh 471/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

142/TB-VPCP 12-04-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương 476/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Thanh tra tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4283/BTC-ĐT 11-04-2019 Bộ Tài chính V/v ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 238/UBND-KTN ngày 25/3/2019 487/SY-VP

Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

21/2019/TT-BTC 11-04-2019 Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ 497/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

42/BCDDTWW-VPBCĐTW 11-04-2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Sao y Công văn V/v logic Phiếu dài Tổng điều tra năm 2019 463/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Ban Dân tộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Tài chính 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Y tế 
Sở Ngoại vụ 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các huyện, thành phố 
Các sở ngành TV BCĐ dân số và nhà ở 

37/TB-MTTW-BCĐTWCVĐ 11-04-2019 Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" Thông báo phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương dự Hội nghị tổng kết 10 năm cuộc vận động `Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam` 495/SY-VP

Sở Thông tin và Truyền thông 
Hiệp hội DN tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

07/CĐ-UBATGTQG 11-04-2019 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Công Điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Định 478/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Đoàn TNCS HCM tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Y tế 
Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Giao thông Vận tải 

1387/BVHTTDL-TCTDTT 11-04-2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn PCĐNTE năm 2019 501/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

1587/BNV-TL 10-04-2019 Bộ Nội vụ ính sách thu hút nhân tài và chế độ khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 477/SY-VP

Sở Tư pháp 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Thường trực Tỉnh ủy 

880/QĐ-BCT 10-04-2019 Bộ Công thương Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia Thuộc dự án: Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (dự án thành phần 1 475/SY-VP

Công ty điện lực Lạng Sơn 
UBND huyên Bình Gia 
UBND huyện Văn Quan 
UBND huyện Cao Lộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Công Thương 
Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

23/NQ-CP 10-04-2019 Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019 458/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

4252/BTC-QLCS 10-04-2019 Bộ Tài chính Sao y Công văn số 4252/BTC-QLCS ngày 10/4/2019 của Bộ Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà , đất thuộc sở hữu nhà nước của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 486/SY-VP

Ngân hàng Chính sách xã hội 
Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Tài chính 

624/QĐ-BGTVT 10-04-2019 Bộ Giao thông vận tải Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 491/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

41/BCDDTWW-VPBCĐTW 10-04-2019 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Sao y Công văn V/v thông báo lưu ý nghiệp vụ và Trang Web điều hành Tổng điều tra dân số và nhà ở 464/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng 
Ban Dân tộc 
Sở Tài chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Y tế 
Sở Xây dựng 
Sở Ngoại vụ 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các TV BCĐ 1703 

31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 474/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 
Ban Nội chính Tỉnh uỷ 
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy