Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
120/2018/NĐ-CP 13-09-2018 Chính phủ Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 953/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

08/CV-BTC 21-09-2018 Ban tổ chức liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và lễ hội Thành Tuyên năm 2018 Công văn về việc dừng tổ chức liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 952/SY-VP

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

124/2018/NĐ-CP 19-09-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại 951/SY-VP

Cục Thi Hành án dân sự tỉnh 
Thanh tra tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Nội vụ 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 

8835/VPCP-KTTH 14-09-2018 Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý I/2018 950/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Nội vụ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 

3447/BTP-KTrVB 14-09-2018 Bộ Tư pháp V/v kiểm tra, xử lý văn bản theo chỉ đạo của Chính phủ 949/SY-VP

Sở Ngoại vụ 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở ᅠXây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 

2284/QĐ-BKHCN 15-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 948/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ 

2423/QĐ-BKHCN 27-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chuẩn bị tổ chức giữ chuẩn quốc gia 947/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở ᅠXây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ 

11/2018/TT-BKHCN 06-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định đinh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục 946/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở ᅠXây dựng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ 

1124/QĐ-TTg 08-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách thành viên ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 945/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

575/NQ-UBTVQH14 13-09-2018 Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát ` Việc thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngaòi ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 ) 944/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Tư pháp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính