Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ ngày 1-5, điều chỉnh mức lương tối thiểu chung lên 730 nghìn đồng/tháng

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010.


Theo đó, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và số cán bộ xã đã nghỉ việc để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện hai Nghị định số 28 và 29/2010/ NÐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (1-5-2010) và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2010. Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 28/2010/NÐ-CP, 29/2010/NÐ-CP  được xác định căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định, các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương tối thiểu chung tăng thêm quy định tại Nghị định số 28/2010/NÐ-CP là 730 nghìn đồng/tháng so với Nghị định số 33/2009/NÐ-CP là 650 nghìn đồng/tháng theo số biên chế quy định.


Tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với số lao động không thuộc diện Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế và tiền lương được tính trong đơn giá sản phẩm theo quy định được thực hiện tương tự như quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC.


Các chế độ quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 1-5-2010.


 

Theo Nhandan