Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

 

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và quản lý chương trình công tác của UBND tỉnh, của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

 

- Lĩnh vực nội vụ; ngoại vụ; công tác dân tộc, tôn giáo; nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản.

 

- Công tác phân giao văn bản.

 

- Công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác tài chính - kế hoạch; công tác cải cách hành chính của Văn phòng.

 

- Công tác đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

- Công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

 

- Là chủ tài khoản của cơ quan.

 

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo: Nội chính; Phòng Hành chính - Quản trị (công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tài chính - kế hoạch).

 

- Ký các văn bản thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn phòng thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; ký sao y, sao lục các văn bản mật thuộc tất cả các lĩnh vực.

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân công.