Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1649-CV/TU, ngày 20/1/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh