Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020, (Kế hoạch số 02/KH-VP, ngày 09/01/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Theo đó, trong năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tham mưu ban hành văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai TTHC. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả rà soát các quy định, TTHC, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. Thực hiện công tác truyền thông, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.../.

 

Khánh Ly