Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020)

Phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020; Phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế kỳ I

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 06/04/2020 - 15:26
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020)

Phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh; Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2020; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạ

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 30/03/2020 - 13:56
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 2020; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 23/03/2020 - 16:21
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)

Mon, 16/03/2020 - 13:50
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020)

Phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, đợt 1 năm 2020; Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung diễn tập và các Tổ công tác trong diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn; Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trâ

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 09/03/2020 - 15:32
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 24/02 đến ngày 01/3/2020)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt quyết toán chi phí và số tiền thu từ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng S

Ban biên tập UBND Tỉnh Mon, 02/03/2020 - 16:13
Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần